Het standpunt van de D66 Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

D66 wil een goede en democratische afweging van de maatregelen, een zuiver proces, goede communicatie met belanghebbenden en als betrouwbaar ervaren overheid. Overleg met bewonersgroepen is daarbij welkom.

D66 acht de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde heel ernstig en vindt het belangrijk er  aan bij te dragen om dit tegen te gaan. Dit ondermeer door per saldo ook in Ede energieneutraal te worden. Allereerst te bereiken door minder energieverbruik. Daarnaast is in de regionale energie strategie RES 1.0 is vastgesteld dat de regio Foodvalley, bestaande uit 8 gemeenten, in 2030 0,75 Twh/jr zelf zal opwekken. Voorzien wordt deze energie op te wekken door PV panelen op daken (vanaf 15 KW tellen deze mee), bedrijven en velden, biobrandstof centrales, geothermie en door het plaatsen van 14 windmolens, voor de regio.  Evt. nieuwe ontwikkelingen kunnen hierin worden betrokken. Het dubbel gebruik van gebouwen en grond (bv. bij PV panelen) heeft de voorkeur. Barneveld, Ede en Wageningen bereiden zich op de komst van windturbines voor. De bestaande 2 molens bij Ede tellen ook mee. Ede heeft afgesproken in de raadsperiode tot 2022 en in die daarna steeds 2 molens bij te plaatsen. De gemeente Ede heeft gekozen zelf de regie te nemen, hetgeen D66 waardeert. Over de beschikbaarheid van capaciteit op het net zijn de netbeheerders Liander en Tennet niet eenduidig.

D66 ziet de locaties A12 A30 als zoeklocaties. Nader moeten de voors en tegens van deze locaties worden afgewogen. Andere locaties, langs de A30, zijn overwogen maar kregen om vooral technische reden niet de voorkeur. D66 is voorstander van voortgang van procedures opdat geen tijd verloren zal gaan. Wel wil D66 in principe wachten tot landelijke regelgeving t.a.v. windturbines en -parken is vastgesteld. Mocht dat te lang duren dan is D66 voor voortgang op basis van huidige (verouderde en niet meer geldende red. ) regelgeving.

D66 stelt dat molens per saldo moeten voldoen aan MER vereisten. Molens mogen in geen geval nadelige effecten hebben op de gezondheid van omwonenden. Andere randvoorwaarden zijn goede landschappelijke inpassing, milieu aspecten, afstemming op de natuurlijke omgeving en heldere en afdwingbare eisen (en mitigerende maatregelen) bij vergunningverlening.

D66 wil een goede en democratische afweging van de maatregelen, een zuiver proces, goede communicatie met belanghebbenden en een als betrouwbaar ervaren overheid. Overleg met bewonersgroepen is daarbij welkom.

Onder voorbehoud van goedkeuring geplaatst.

Interview gehouden op 28 februari 2022 met Stephan Neijenhuis en Freek-Jan Koekoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *